Introduksjon til barnefordeling og råd fra våre barnefordelingsadvokater

 


Om Brækhus Advokatfirma i Oslo

  • Vårt advokatfirma i Oslo har levert advokatbistand av høyeste kvalitet i mer enn 150 år.
  • Vi har en egen avdeling for familie, arv og skifte.
  • Vår familierettsavdeling har også omfattende erfaring med barnefordeling, og har til enhver tid en rekke barnefordelingssaker for domstolene. Vi kjenner reglene inngående, og har samtidig forstålese for de menneskelige hensyn som må tas i prosessen.

 

Foreldreansvar og daglig omsorg

Begrepene foreldreansvar og daglig omsorg skaper ofte forvirring i barnefordelingssaker.

Foreldreansvaret

Kjernen i foreldreansvaret er en rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet i viktige forhold som gjelder barnet.

Typiske eksempler på avgjørelser som ligger til foreldreansvaret er navnevalg, hvor barnet skal gå på barnehage og skole, ansvar for medisinske avgjørelser og deltagelse i trossamfunn. Foreldreansvaret skal utøves i samsvar med barnets interesser og behov, og man skal hensynta barnets rett til å være med på bestemmelser, særlig etter hvert som barnet blir eldre.

Den som har foreldreansvaret har også naturligvis ansvaret for at barnet forsørges på en trygg og god måte, og gis en en forsvarlig oppdragelse.

 

Daglig omsorg – “der barnet bor fast”

Begrepet daglig omsorg referer til den av foreldrene som har har barnet boende fast hos seg. Rettslig sett skal dette være ett sted. Det er ikke formelt sett anledning til å ha delt daglig omsorg, selv om en del foreldre praktiserer en løsing der barnet bor like mye hos begge foreldrene.

Den som har den daglige omsorg for barnet, har hovedansvaret for de daglige avgjørelsene som vedrører barnet. Vedkommende har derfor det klart største ansvaret og innflytelsen på barnets oppvekst.

Det følger av barneloven at den den av foreldrene som ikke har den daglige omsorgen ikke kan motsette seg at “den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet.”, jfr barneloven § 37

For øvrig nevnes at den som har den daglige omsorgen for barnet vil motta både barnetrygden og barnebidrag fra den andre forelederen.

Selv om den som har den daglige omsorgen også automatisk er alene om å ha foreldreansvaret. Tvert i mot skal det mye til at enten mor eller far får foreldreansvaret alene. En typisk løsning vil være at foreldreansvaret er delt, barnet bor fast hos mor, og far har samværsrett.

I spørsmål av stor viktighet for barnet, for eksempel der det er aktuelt å flytte utenlands, kreves det enighet mellom begge foreldrene, der man har delt foreldreansvar.

 

Tvister i forbindelse med barnefordeling

I kjølvannet av mange samlivsbrudd oppstår det uenighet om foreldreansvaret og hvor barnet skal bo fast.

Hvert år er det om lag 2500 barnefordelingssaker for retten i Norge (2621 saker i 2013.) Taller har ligget jevnt på dette nivået de siste årene. De rettslige tvistene danner “toppen av isfjellet” i forhold alle tvister der foreldrene er uenige om fordelingen av fast omsorg og hvor barnet skal bo.

 

Barnefordelingsprosessen i og utenfor domstolene

Barnefordelingsprosessen begynner utenfor retten, med den obligatoriske meklingen på familievernkontor. Dersom meklingen ikke fører frem, kan det være aktuelt å gå videre til domstolene.

Våre advokater har laget en meget grundig beskrivelse av hele prosessen i forbindelse med barnefordelingssaker, og dersom du ikke allerede kjenner den spesielle saksgangen, anbefaler vi at du tar deg litt tid til lese gjennom denne guiden:

Slik foregår en sak om barnefordeling

 

Her får du også noen gode råd fra våre barnefordelingsadvokater:

Advokatens råd ved barnefordeling

  1. Ikke la deg presse inn i en ordning du egentlig ikke har tro på.
  2. Ikke la deg presse med økonomi når du vurderer hva som er best for barnet
  3. Ikke la Familievernkontoret presse deg til å inngå en avtale du egentlig ikke tror er bra for barnet
  4. Hvis du skal flytte ut av barnets barnehage/skolekrets er det i mange tilfeller momenter som tilsier at du ikke får flytte med barnet, søk råd om reglene så du vet hvor du står før du formidler et ønske om å flytte
  5. Søk råd hos en barnefordelingsadvokat som kan veilede deg litt om hva du kan forvente dersom saken går til retten

 

Hjelp fra advokat ved barnefordeling?

Våre advokater er spesialister på barnefordeling. Vi bistår til enhver tid i en rekke tvister mellom foreldre som ikke klarer å komme til enighet om en minnelig løsning for barna. Vi har inngående kjennskap til regelene, og har prosedert barnefordelingssaker for alle instanser, inkludert Høyesterett.

Kontakt oss ved å fylle ut skjemaet under. Vi lover å kontakte deg så snart vi kan, for å avtale videre bistand.

Haster det, kan du også ringe oss på telefon 21 37 80 00.

 

Advokat barnefordeling – fra Brækhus Advokatfirma.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

advokat barnefordeling ord