Foreldre har begge underholdsplikt for sine barn. Hvis foreldrene ikke lenger bor sammen, må den barnet ikke bor hos betale sin del av underholdsplikten i form av barnebidrag.

 Avtaler og barnebidrag kan gjøres av foreldrene selv, av advokater eller man kan be NAV bergene bidrag. Velger man det siste vil det påløpe et gebyr tilsvarende ett rettsgebyr for hver av foreldrene.

 

Plikten til å betale bidrag varer til barnet har fylt 18 år. Det kan etter søknad pålegges bidrag også etter at barnet har fylt 18 år og barnet går på videregående skole. Dersom man velger en ordning med bidrag også etter fylte 18 år, vil bidraget tilfalle barnet.

 

I en privat avtale om bidrag avtaler foreldrene hva som skal betales.

 

Dersom NAV skal fastsette bidrag brukes fastsatte regler for beregningen. Ved beregningen tar NAV utgangspunkt i underholdskostnaden som består av forbruksutgifter, boutgifter og eventuelle utgifter til barnepass (tilsyn).

 

Underholdskostnaden vil øke i takt med barnets alder, og vil være høyest i slutten av den perioden man er bidragspliktig.

 

NAV har delt underholdskostnaden opp i fire grupper:

 

Fra 0 – til og med 5 år.

Fra og med 6 år til og med 10 år.

Fra og med 11 år til og med 14 år.

Fra og med 15 år og frem til fylte 18 år.

 

Barnebidragets størrelse er avhengig av foreldrenes inntekt (bruttoinntekt samt kapitalinntekt over en viss størrelse), barnets alder samt omfanget av samværet. Det er lagt inn begrensinger i bidragets størrelse slik at den bidragspliktiges evne til å ta seg av sine utgifter ivaretas. Dersom barnet har egen inntekt over en viss størrelse, kan dette komme i betraktning.

 

Forbruksutgiftene er delt i tre og består av individspesifikke utgifter, husholdsspesifikke utgifter og transportutgifter. Med unntak av transportutgifter, har NAV tatt utgangspunkt i beregninger gjort av Statens institutt for forbruksforsknings standardbudsjett. Beregningene tar utgangspunkt i et nøkternt forbruksnivå.

 

Transportutgiftene er sammensatt av utgifter til offentlig transport og privat kjøring, basert på en sjablongberegning med utgangspunkt i Opplysningsrådet for Veitrafikken AS. Utgifter for transport tas kun med for de nest eldste og de eldste barna (gruppe 3 og 4).

 

Også boutgiftene er avhengige av barnets alder og gjøres ut fra sjablonbeløp der NAV tar utgangspunkt i opplysninger fra Statistisk sentralbyrå om hvor mye en husholdning koster ut fra størrelse på husholdningen. Det er tatt med i beregningen at større husholdninger har storhusholdsfordeler.

 

Bidraget reduseres med antall dager samværsforelderen har samvær. I fradraget skal det tas hensyn til barnets alder, og det skal gjøres fradrag for en del av de samme utgiftene som ligger til grunn for beregningen av bidrag slik at det blir korrespondanse mellom det man betaler i bidrag og det man «sparer» når barnet er hos den bidragspliktige.

 

Utgifter til ekstraordinære innkjøp så som ferier, feiring av begivenheter så som fødselsdager og konfirmasjon, sertifikat, utgifter til utstyrskrevende aktiviteter, lommepenger, mv er ikke med ved beregningen av bidrag. I private avtaler om bidrag kan det derfor være fornuftig å ha med et punkt som regulerer fordelingen av denne typen utgifter.

 

Utgifter i forbindelse med transport til og fra samvær skal i utgangspunktet ikke være en del av barnebidraget. Dersom NAV beregner bidrag, vil disse utgiftene ikke være inkludert, men dersom man utarbeider en privat avtale om bidrag kan reiseutgifter i forbindelse med samvær tas inn i avtalen.

 

Bidrag fastsatt i en privat avtale kan kreves inndrevet av NAV.

 

Barnebidrag på selvangivelsen / barnebidragets betydning for skatt  ved ligningen

Den som betaler barnebidrag kan ikke kreve fradrag for utgiftene på sin likning. Den som mottar bidrag skal ikke skatte av bidraget.