Et av de mest sentrale spørsmålene som dukker opp i forbindelse med at to ektefeller går fra hverandre er spørsmålet om hvem som skal overta partenes tidligere felles bolig. I det følgende gis en kort oversikt over de mest sentrale reglene om fordeling av bolig på skifteoppgjør.

I utgangspunktet kan ektefeller fritt avtale mellom seg hvem som skal overta boligen. Problemstillingen kommer altså bare på spissen når partene ikke blir enige. Konflikt dukker gjerne opp der begge ønsker å overta boligen, eller dersom den ene vil overta, mens den annen ønsker å selge for å oppnå høyest mulig pris, eventuelt er opptatt av å være sikker på å få markedspris for boligen.

Et av de første spørsmålene som er relevante i denne sammenheng er hvem som eier boligen. Dersom den ene parten har brakt hele eller nesten hele verdien av boligen med seg inn i ekteskapet vil han eller hun som utgangspunkt få rett til å overta boligen. Dette er imidlertid ikke noen avsolutt regel.

Det kan stille seg annerledes dersom den andre av partene trenger boligen til hjem for seg og barna. Når det foreligger særlige grunner kan en ektefelle uten hensyn til tidligere eierforhold kreve å overta boligen. Det forutsetter at vedkommende har barna fast boende hos seg. Denne retten gjelder uavhengig av om det er en eid bolig eller en leierett til en bolig eller leilighet.

Hvis det foreligger særlige grunner som nevnt ovenfor, og den ektefellen som har et særlig behov ikke har råd til å overta boligen på skifteoppgjøret, kan han eller hun bli tilkjent en bruksrett. Bruksretten kan tidsbegrenses og vil uansett ikke vare lenger enn det særlige behovet for boligen består. Den ektefellen som eier boligen, kan kreve vanlig markedsleie for den tiden bruksretten består.

I mange tilfeller er det et høyt konfliktnivå mellom partene slik at de ikke kommer til en løsning på boligspørsmålet i minnelighet. Etter begjæring av en ektefelle kan retten ved kjennelse treffe midlertidig avgjørelse om bruksrett til bolig eller vanlig innbo i det felles hjemmet. Retten til å overta eller få bruksrett til bolig ved særlige grunner gjelder også dersom boligen er i den annen ektefelles særeie.

Partene står i utgangspunktet fritt til å avtale hvordan verdsettelsen av boligen og en evt. bruksrett skal være. Dersom partene ikke kommer til enighet kan hver av dem kreve at verdsettelsen fastsettes ved skiftetakst. Taksten skal svare til eiendelenes omsetningsverdi når ikke annet er særskilt bestemt.

 

Advokat ved skilsmisse

Ta kontakt med oss dersom du trenger juridisk bistand i spørsmål om rettigheter til tidligere felles bolig.

 

Epost: post@familierettsadvokaten.no

 

 

Tags: , , ,