Familieretten omhandler tradisjonelt rettsreglene om ekteskap, samboere, barm og barnefordeling.

1) Ekteskap, men også samboerskap i stor grad

Reglene om ekteskap dreier seg om inngåelse og oppløsning av ekteskapet og det økonomiske forholdet mellom ektefellene. Det er særlig ved separasjon skilsmisse og samlivsbrudd viktigheten av reglene synliggjøres, ofte i tilknytning til økonomi. Reglene omhandler blant annet det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd (skifte), hvordan formuen skal fordeles, hva som er felleseiesæreieeneeie og sameie, samt avtaler om formuesordninger som ektepakt ogsamboeravtale. Det er også en viktig sammenheng mellom formuesdelingen og arveretten; blant annet kan formuesordningene påvirke lengstlevendes stilling overfor den avdødes arvinger.

2) Forholdet mellom barn og foreldre

Reglene om barn og foreldre omhandler rettsforholdet mellom foreldrene og barna, som hvordan farskap fastsettes rettslig, foreldrenes ansvar og plikter overfor barna, samt barnas og foreldrenes stilling ved samlivsbrudd. Reglene for barnefordelingomhandler hvem som skal ha foreldreansvar og daglig omsorg, i tillegg finnes regler om samværsrett. Reglene for når det offentlige skal sørge for omsorgsovertakelse kan også være relevante for rettsområdet.

 

Tags: