Hva ligger i foreldreansvaret?

Foreldreansvaret gir forelderen(e) rett og plikt til å bestemme for barnet over mange viktige personlige forhold. Det er mange viktige spørsmål som faller inn under foreldreansvaret. Eksempler er blant annet spørsmål om valg av skole, samtykke til adopsjon, navnevalg, samtykke til inngåelse av ekteskap, innmelding i trossamfunn, utstedelse av pass og flytting utenlands. Videre faller avgjørelser om medisinsk behandling og samtykke til medisinske inngrep inn under foreldreansvaret.

Hvem har som hovedregel foreldreansvaret?

Barnelovens utgangspunktet er at mor har foreldreansvaret alene når foreldrene ikke er gift eller bor sammen, jf. barneloven § 35

Når barnas foreldre har vært gift, er utgangspunktet at de har felles foreldreansvar, jf. barneloven § 34. Foreldre som bor sammen har felles foreldreansvar for felles barn.

Det følger av domstolenes praksis at hovedregelen ved samlivsbrudd er mor og far skal ha felles foreldreansvar med mindre særlige grunner tilsier at en av foreldrene bør ha foreldreansvaret alene. (Se blant annet Høyesteretts avgjørelser i Rt-2011-1572 og Rt-2003-35.)

Foreldreansvar ved alvorlige samarbeidsproblemer

Etter rettspraksis kan konflikt og alvorlige samarbeidsproblemer mellom foreldrene være et forhold som tilsier at en av foreldrene bør ha foreldreansvaret alene.

Dette gjelder særlig i de tilfeller samarbeidsproblemene vil kunne påvirke barnas omsorgssituasjon.

At det er konflikt mellom foreldrene er imidlertid ikke avgjørende. I slike barnefordelingssaker må domstolene  foreta en konkret vurdering av hva som er er rimelig løsning, til beste for barnet.

Etter forarbeidene til loven skal det legges stor vekt på forholdet mellom barnet og vedkommende forelder, hvilken betydning han eller hun antas å ville ha for barnets liv og utvikling, forholdet mellom foreldrene og hvilken betydning tilkjennelse av foreldreansvaret kan få for den andre forelders omsorgsevne.

Hvordan gå frem ved tvist om foreldreansvar?

Hvis foreldrene ikke er enige om fordelingen av foreldreansvaret, må saken forsøkes løses gjennom mekling, eller avgjøres av domstolene.

I del fleste tilfeller vil du som foreldre ha behov for å få juridisk rådgivning om hvilke rettigheter du har, hvilken risiko du løper i en mekling eller barnefordelingssak, og hvordan du bør opptre.

Våre barnerettsadvokater har til enhver tid et stort antall saker til behandling, og har god kompetanse på hvordan man skal håndtere saker om foreldreansvar ved samarbeidsprobelmer og høyt konfliktnivå.

Du kommer raskest i kontakt med våre advokater ved å ringe 21 37 80 00.

Du kan også sende en epost til post@familierettsadvokaten.no

 

Tags: , , ,