Med den nye vergemålsloven har det kommet et nytt alternativ for alle som ønsker å bestemme hvordan ens egne interesser skal ivaretas den dagen man mister egen rettslig handleevne på grunn av for eksempel demens eller annen sinnslidelse. I denne artikkelen gir vi deg et overblikk over hva en fremtidsfullmakt er,  hvordan man oppretter en fremtidsfullmakt, og når fremtidsfullmaktene trer i kraft.

 

Regelen om fremtidsfullmakter finner vi i vergemålsloven kapittel 10. Du finner loven ved å følge denne lenken til Lovdatas nettsider. 

 

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at han/hun på grunn av en sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten. Fullmakten opprettes før behovet for hjelp melder seg, mens man fremdeles er i stand til å gi en fullmakt.

Uttrykket «sinnslidelse» vil omfatte alle tilstander som etter den rådende medisinske oppfatning til enhver tid regnes som dette. Demens nevnes særskilt i denne sammenheng, da dette ansees som meget relevant. Med «alvorlig svekket helbred» siktes det til alle former for alvorlig helsesvikt som kan medføre at en person ikke selv kan ivareta sine interesser. Det vil ofte være av fysisk karakter. Det må videre være en årsakssammenheng mellom den medisinske tilstanden og personens manglende evne til å ivareta sine interesser.

Definisjonen omfatter for det første fullmakter på det økonomiske området som skal tre i kraft fra opprettelsen eller fra et annet tidspunkt og før fullmaktsgiveren har mistet sin handleevne, og som deretter skal fortsette å gjelde etter at denne handleevnen er tapt (vedvarende fullmakt). For det andre omfattes fullmakter på det økonomiske og/eller det personlige området som først skal tre i kraft når handleevnen er tapt (rene fremtidsfullmakter). Begge disse formene må overholde formkravene for å være gyldig som en fremtidsfullmakt.

Formkrav og innhold

En fremtidsfullmakt kan opprettes av den som har fylt 18 år og som på dette tidspunkt har evnen til å forstå fullmaktens betydning. Den som utpekes som fullmektig, må på det tidspunktet fullmakten trer i kraft, ha fylt 18 år og ikke være satt under vergemål. En juridisk person kan ikke utpekes til fullmektig i en fremtidsfullmakt.

Fremtidsfullmakten skal gjøres skriftlig med to vitner som fullmaktsgiveren har godtatt og som har fylt 18 år. Vitnene skal være til stede sammen og vite at dokumentet som skal signeres er en fremtidsfullmakt. Mens vitnene er til stede skal fullmaktsgiveren skrive under dokumentet eller vedkjenne seg sin underskrift. Vitnene skal signere under mens fullmaktsgiveren er til stede og etter han/hennes ønske. Fullmektigen kan ikke være vitne. Det samme gjelder for fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn. Formkravene her må være oppfylt for at fullmakten skal være gyldig.

Fremtidsfullmakten bør dateres, og vitnene bør ved signering opplyse om at fullmaktsgiveren har opprettet fullmakten av fri vilje og hadde evnen til å forstå betydningen av handlingen. Videre bør påskriften inneholde opplysninger om vitnenes fødselsdato og adresse.

Fremtidsfullmakten kan omhandle både økonomiske og personlige forhold. Den kan videre begrenses til å gjelde bestemte områder. Det skal fremkomme klart av fullmakten at den skal gjelde etter at fullmaktsgiveren har kommet i en tilstand som nevnt innledningsvis.

Uten særskilt hjemmel i lov kan ikke fullmektigen på fullmaktsgiverens vegne stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organ, opprette eller tilbakekalle testament, samtykke til tvang eller handle i særlige personlige forhold. Disse nevnte forhold kan ikke omfattes av fremtidsfullmakten uten at det foreligger særskilt hjemmel.

Hva skjer når fremtidsfullmakten trer i kraft?

Fullmakten trer i kraft når fullmaktsgiveren kommer i en tilstand som nevnt innledningsvis, altså når handleevnen er tapt. Det avgjørende her bygger på en helhetsvurdering av fullmaktsgiverens helsetilstand, og således behovet for bistand innen for de rammer fullmakten omfatter. For vedvarende fremtidsfullmakter vil dette være av mindre betydning, da den allerede trer i kraft før fullmaktsgiver har mistet evnen til å inngå rettslige bindende disposisjoner.

Det er fullmektigen som skal vurdere når fullmakten trer i kraft. Han/hun skal så varsle fullmaktsgiveren og hans/hennes nærstående om ikrafttredelsen av fremtidsfullmakten. Når det gjelder fullmektigens oppgaver er utgangspunktet at det er opp til fullmektigen og fullmaktsgiveren å bli enige om hvordan dette skal utføres. Fullmektigen skal handle i samsvar med fullmakten og ivareta fullmaktsgiverens interesser. Videre skal hun/han så langt det lar seg gjøre rådføre seg med fullmaktsgiver og ta i betraktning han/hennes følelser og ønsker ved utførelsen av oppdraget. Fullmektigen skal holde sine midler adskilt fra fullmaktsgivers, og videre oppbevare dokumentasjon på de avgjørelser som blir tatt på fullmaktsgivers vegne.

 

Tags: , ,