Tallet på hjemmeboende barn under 18 år økte med vel 4 200 i 2010. Den 1. januar 2011 var det 1 102 000 barn i Norge. 25 prosent av barna bodde sammen med bare en av sine biologiske foreldre eller adoptivforeldre. Barn utgjorde 22,4 prosent av den totale folkemengden her i landet ved årsskiftet. Andelen barn som bare bor med en av sine biologiske foreldre eller adoptivforeldre, har økt. I dag bor 25 prosent av barna med bare mor eller bare far, mens det tilsvarende tallet var 18 prosent i 1989.

 

21 prosent bor hos mor

Blant barn som bor med en av foreldrene, er det langt klart mest vanlig å bo hos mor enn hos far. I alt bodde 21 prosent av barna med mor og 4 prosent med far ved årsskiftet. Sammenlignet med ti år tidligere har det relativt sett vært en større økning i tallet på barn som bor med far, enn de som bor med mor. Blant de barna som er registrert som bosatt sammen med bare mor eller far, vil det være en god del som har to voksne personer i hjemmet fordi de også bor sammen med en stemor eller stefar.

Andelen som bor med en av foreldrene, er størst i de tre nordligste fylkene, der omtrent tre av ti bor med en av foreldrene.

 

Stadig færre barn har gifte foreldre

Andelen barn som bodde med gifte foreldre var 56 prosent og med samboende foreldre 18 prosent. Andelen barn som bor med gifte foreldre, har avtatt gradvis over mange år, mens andelen som bor med samboende foreldre, har økt. I 1989 bodde 77 prosent av barna med gifte foreldre og 4 prosent med samboende foreldre.

 

4 200 flere barn i fjor

Tallet på hjemmeboende barn under 18 år økte med vel 4 200 i løpet av 2010, og det økte i de fleste aldersgruppene. Forskjellene i hver aldersgruppe fra det ene året til det andre svinger i takt med størrelsen på årskullene for fødte. I tillegg virker inn- og utvandringer i løpet av året inn på disse forskjellene. Nedgangen i tallet på nullåringer i 2010 har sammenheng med nedgangen i fødselstallet i fjor.

 

Vanligst med ett søsken

Rundt 208 200, eller 19 prosent av barna, bor uten søsken. Dette kan være enebarn i vanlig forstand, eller barn som har søsken som har flyttet ut av husholdningen. Tilsvarende andel barn som bor uten søsken, var 17 prosent i 2001, og det har vært en liten men jevn økning i antall barn uten søsken i disse ti årene.

Per 1. januar bodde 45 prosent av barna sammen med ett søsken, som er det mest vanlige. Vel 27 prosent hadde to søsken og nærmere 10 prosent hadde tre eller flere søsken.

Prosentvis var det flest barn uten søsken i Oslo, med 24 prosent, og i Sogn og Fjordane var det flest barn med søsken, 13 prosent.

Barn i barnestatistikken, eller hjemmeboende barn, er definert som personer i alderen 0-17 år som er registrert bosatt sammen med minst én av sine foreldre. Personer i aldersgruppen 0-17 år som er registrert flyttet hjemmefra, omfattes altså ikke av denne statistikken. Personer som har giftet seg eller fått egne barn før fylte 18 år, er heller ikke inkludert. Denne registerbaserte barnestatistikken plasserer barna der de er registrert bosatt, og kan ikke fortelle noe om hvor mye tid de eventuelt tilbringer med den av foreldrene de ikke er registrert bosatt sammen med.

 

Kilde: SSB