Særeie betyr at man kan holde visse deler av formuesmassen utenfor felleseiet ved deling av boet. For at særeieordningen skal være gyldig, må det opprettes en avtale, som oppfyller visse formkrav. Denne må nedfelles i ektepakt. En arvelater kan bestemme at arven skal være særeie. Dette skal fremgå av arvelaterens testament.

Ulike typer særeie

Som oftest er motivet for å opprette særeie at man ønsker å unngå likedeling ved skilsmisse. Særeie ved skilsmisse kan eksplisitt avtales, ved at det opprettes ektepakt.

Imidlertid ønsker mange at den andre mottar særeiemidlene ved død, dette kan også avtales (ekteskapsloven § 42). Denne ordningen beskytter ektefellen mot krav fra arvingene, og er meget vanlig. Den kalles «særeie i live – felleseie ved død». På samme måte har en adgang til å avtale særeie med vilkår om at den ene dør først. Når ektefellen ikke har særkullsbarn, er det også adgang til å avtale uskifte med særeie. En står fritt til å velge hvor mye som skal være særeie; alt fra enkelte formuesgoder til praktisk talt alt en eier eller erverver i fremtiden. Brøkdeler av formue kan også være særeie, for eksempel eier kvinnen 70% av en eiendom og mannen 30%.

Videre kan avkastning av et særeiemiddel inngå i særeiet, for eksempel ved salg av en hytte den ene eier. Også det som ombyttes, for eksempel aksjer som innløses, forblir særeie.

 

Formkrav ved opprettelse av særeie

Formkravene til en ektepakt er gitt i ekteskapsloven § 54. Bestemmelsen setter følgende krav til en ektepakt for at den skal være gyldig:

  1. Ektepakten må inngås skriftlig.
  2. Ektefellene må samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt, og som er til stede sammen og vet at det er en ektepakt som skal inngås, underskrive ektepakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift.
  3. Også vitnene skal underskrive ektepakten mens ektefellene er til stede.
  4. Dersom ektepakten bare er til fordel for den ene ektefellen, er den gyldig selv om denne ektefellen ikke har medvirket ved inngåelsen av ektepakten.
  5. Kreves det for en umyndig ektefelle samtykke av vergen, eller for en myndig ektefelle samtykke av hjelpeverge, må dette samtykket gis på samme måte.

 

 

Tinglysning av ektepakt

For at en ektepakt som oppretter særeie skal gi rettsvern ovenfor tredejmenn (kreditorer), må den tinglyses i Ektepaktregisteret ved Brønnøysundregistrene.

Per 01.11.2012 var gebyret for tinglysning 1425 kr.

 

Tags: , , ,