Reglene om gjennomføring av delingen av formue (skifte) står naturlig nok sentralt ved samlivsbrudd. Her gis en kort oversikt over reglene om skifte for ektefeller

Om skifte

Det økonomiske oppgjøret, som også kalles skifte, kan finne sted når separasjon er innvilget, alternativt når skilsmisse er innvilget (ekteskapsloven § 57). Skifte betyr at formuen blir endelig fordelt mellom partene. Hovedhensynene i loven er at resultatet bør være balansert og ikke sterkt urimelig. For samboere finnes ikke tilsvarende lovregler, se egen artikkel om samboere.

 

De forskjellige eiendeler

Formuen består gjerne av flere ulike typer verdier, og det kan dukke opp spørsmål om hvordan de skal fordeles. Eksempelvis er det stor forskjell på å beholde et kjøleskap og å beholde et personlig fotoalbum. Eller hva om den ene ektefellen krever likedeling av den andres bil tilpasset et handicap? Skifte reiser spørsmål som hvilke lovregler som regulerer oppgjøret, hva de enkelte reglene betyr og hvordan de påvirker oppgjøret. Videre er spørsmålet om det er gunstig å avtale andre ordninger enn loven, da en har stor avtalefrihet. Den mest relevante avtaleordningen er særeie. Temaet behandles i artikkelen om særeie.

 

Ekteskapsloven – hovedlinjene

Dersom ikke annet er avtalt, kommer ekteskapsloven til anvendelse når formuen skal deles.

 

Likedeling er utgangspunktet

Likedeling betyr at ektefellenes samlede formue deles likt, med fradrag for gjeld (ekteskapsloven § 58). I utgangspunktet er alt ektefellene erverver sammen under ekteskapet, felleseie. Det er dette likhetsprinsippet som gjør seg gjeldende også når samlivet opphører og oppgjøret skal finne sted. Tanken bak er at økonomien ofte preges av felles innsats, derfor bør man i hvert enkelt tilfelle tenke over hvem som har bidratt med hva, ikke bare av økonomiske verdier, men også hjemmearbeid etc.

 

Skjevdeling

Skjevdeling er en adgang til å holde visse formuesgoder utenfor delingen. I hovedregelen gjelder dette verdier den enkelte brakte med seg da felleseiet startet, samt arv og gaver mottatt under ekteskapet (ekteskapsloven § 59). Regelen om skjevdeling har sammenheng med prinsippet om at ektefellene også skal ha rådighet over egne eiendeler. Noen ganger er skjevdelingsverdiene så høye at likedelingsregelen uthules.

 

Forlodd

Forlodd gir ytterligere adgang til å holde visse eiendeler utenfor delingen. Forlodd betyr at ektefellen kan ta ut disse eiendelene i forkant av skiftet. Verdien holdes altså helt utenfor beregningen av ektefellens felleseiemidler som vanligvis går til likedeling (ekteskapsloven § 61). Gjenstander for forlodd er ting som er til den enes personlige bruk, familiepapirer/bilder fra den enes slekt, en rekke trygde- og pensjonsordninger, livrenter og livsforsikringer. Reglene må tolkes for hvert enkelt tilfelle, og å unngå urimelighet spiller en stor rolle.

 

Vederlagskrav

Vederlagskrav er en kompensasjon for at den andre ektefellen har brukt eller fått midler av felleseiet til å øke verdien av særeiet sitt (ekteskapsloven § 63). Regelen er ment å forhindre at den andre ektefellen tar seg den frihet å tømme felleseiet, og den har som formål å gjenopprette balansen i likedelingen.

 

 

Advokathjelp?

Trenger du bistand ved skifte ? Våre skilsmisseadvokater kan bistå deg. Klikk her for mer informasjon, eller ring oss på telefon 21 37 80 00

 

Tags: , , ,