En skilsmisse oppleves ofte som en lang og belastende prosess. Her gir vi en oversikt over hvilke juridiske regler som gjelder for den formelle skilsmisse- og separasjonsprosessen.

Vilkår før man kan få innvilget skilsmisse: Separasjon eller samlivsbrudd

Skilsmisseprosessen er regulert i ektskapsloven kapittel 4, om “oppløsning av ekteskap.”. Prosessn begynner med en separasjonstid. For å få innvilget skilsmisse må man ha først ha vært separert i minst 1 år, eller kunne dokumentere at partene har bodd adskilt de siste 2 år. Etter ekteskapsloven § 21 kan hver av ektefellene kreve skilsmisse etter 1 års separasjon. Det er altså ikke noe krav om at begge parter signerer en felles skilsmissebegjæring – man kan bli skilt fra ektefellen mot sin egen vilje. Tilsvarende kan hver av ektefellene kreve skilsmisse dersom samlivet har vært brutt i minst 2 år (ekteskapsloven § 22). Det er viktig å merke seg at i en skilsmisse blir separasjon uten rettsvirkning dersom ektefellene fortsetter eller gjenopptar samlivet. Ved separasjon kan samliv imidlertid pågå i en overgangstid inntil samlivet blir brutt, eller dersom partene gjør kortvarige forsøk på å gjenoppta samlivet for å forsøke å unngå skilsmisse.

 

Umiddelbar skilsmisse ved dom

Skilsmisse kan gis med umiddelbar virkning i de mer ekstreme tilfeller, f. eks ved voldelige eller seksuelle overgrep mot den ene ektefellen eller barna, eller alvorlige trusler om dette, samt ved tvangsekteskap. I slike tilfeller kan det kreves umiddelbar skilsmisse ved dom etter ektskapsloven § 23. Det understrekes imidlertid at dette er forbeholdt de helt spesielle situasjoner. Hovedregelen er at man først må gjennom en separasjonsperiode.

 

Krav om mekling for par med felles barn under 16 år

Etter ekteskapsloven § 26 skal ektefeller med felles barn under 16 år, møte til mekling før skilsmisse saken bringes inn for retten eller fylkesmannen.

Formålet med meklingen er å komme fram til en avtale ved skilsmisse om foreldreansvaret, samværsretten eller om hvor barnet eller barna skal bo fast, hvor det legges vekt på hva som vil være den beste ordningen for barnet/barna.

Hvem gir skilsmisse og separasjon?

Separasjon og skilsmisse gis ordinært av fylkesmannen. Dersom det er tvist om samlivet har vært brutt i 2 år, eller ved overgrep, kan saken behandles av domstolene.

 

Relatert artikkel: les mer om separasjon her.

 

Advokat ved skilsmisse

Har du behov for advokatbistand i forbindelse med samlivsbrudd?

Kontakt våre advokater på telefon 21 37 80 00, eller send en epost til post@familierettsadvokaten.no.

 

Tags: , ,