Skjevdelingsreglene er av stor praktisk betydning ved det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse. Gjennom skjevdeling kan hver ektefelle holde verdier vedkommende hadde før ekteskapets inngåelse, samt verdier som senere er ervervet ved arv eller gave fra andre enn ektefellen, utenfor delingen etter lov om ekteskap § 59.

Skjevdeling regulerer fordeling av verdier / formue

Regelen gir ektefellen kun rett til verdien av skjevdelingsposten, og ikke en rett til selve gjenstanden. Hvem som skal ha hva, avgjøres av andre regler, se egen artikkel om dette.

 

Skjevdeling må kreves

Skjevdeling inntrer ikke automatisk, og må derfor kreves av den som ønsker å holde slike midler utenfor ved skifteoppgjøret. Regelen ble tidligere kun brukt unntaksvis, men er nå blitt normalordningen ved økonomiske oppgjør.

 

Verdier ved ekteskapsinngåelsen og senere arv og gave fra andre

Det som kan kreves skjevdelt er for det første verdier ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått. Dette vilkåret endres ikke av at partene har vært samboere forut for ekteskapsinngåelsen. Videre kan verdien av arv eller gave som vedkommende har mottatt under ekteskapet fra andre enn ektefellen kreves skjevdelt. Gavesalg skal regnes som gave, men da slik at det bare er gavedelen som kan holdes utenfor delingen. Spillgevinster faller utenfor. Gaver som ektefellene har gitt hverandre faller også utenfor, kun gaver fra andre omfattes.

Skjevdelingskravet er et nettokrav. Litt forenklet sagt vil dette si at opprinnelig gjeld knyttet til gjenstanden trekkes fra skjevdelingskravet. Verdistigning eller verdifall på den aktuelle gjenstanden påvirker hva som kan kreves skjevdelt.

 

Krav om dokumentasjon

For at skjevdeling skal kunne kreves må det finnes en forbindelse mellom den opprinnelige skjevdelingsposten og verdiene som er i boet på skiftetidspunktet.

Er den opprinnelige skjevdelingsposten inntakt ved skiftetidspunktet vil dette kravet være oppfylt. Er den opprinnelige skjevdelingsposten byttet ut med en annen gjenstand kan også skjevdelingskravet være i behold. Dette vil være tilfelle der feriestedet ved sjøen er solgt, og pengene er brukt til å kjøpe ny hytte på fjellet. Også der arvede midler er brukt til å betale ned gjeld på eiendeler som tilhører ektefellens rådighetsdel, vil skjevdelingskravet være i behold. Retten til skjevdeling gjelder uansett hvor mange ombytninger som er foretatt. Imidlertid kan det lett oppstå tvil om skjevdelingsposten er i behold der ombytningene er mange, og det ikke er lett å følge skjevdelingspostens utvikling.

Er skjevdelingsmiddelet brukt opp, finnes det ikke lenger verdier som kan føres tilbake til den opprinnelige skjevdelingsposten. Kravet er derfor tapt.

 

Verdiendring

I mange tilfeller vil skjevdelingsverdiene ha endret seg i løpet av ekteskapet. Fast eiendom kan ha steget i verdi eller en bil kan ha tapt seg i verdi. Verdiøkning eller avkastning av skjevdelingsmidler kan også skjevdeles. Har det skjedd en verdiøkning, og verdiøkningen derimot skyldes innsats fra ektefellene kan denne normalt ikke kreves skjevdelt. Dette fordi en slik innsats gjør at vilkåret om at nåverdien skal kunne tilbakeføres til den opprinnelige skjevdelingsposten ikke er oppfylt. Har en av ektefellene arvet en bolig, og denne under ekteskapet har økt i verdi etter at ektefellene sammen har påkostet boligen vil ikke økningen som skyldes ektefellenes innsats kunne kreves skjevdelt.

Dette kan være annerledes dersom boligen er arvet som særeie, men da kan det tenkes at den andre ektefellen kan ha et vederlagskrav.

Skyldes derimot verdiøkningen markedssvingninger, kan nåverdien kreves skjevdelt. I slike tilfeller kan man føre nåverdien tilbake til den opprinnelige verdi. Dette vil også kunne gjelde der eiendelen er ombyttet.

Har skjevdelingsposten sunket i verdi er det alltid kun nåverdien som kan kreves skjevdelt.

 

Unntak fra retten til å kreve skjevdeling

Dersom skjevdeling vil føre til et åpenbart urimelig resultat, kan denne retten helt eller delvis falle bort. Dette er imidlertid en snever unntaksregel. Momenter i vurderingen vil være ekteskapets varighet, ektefellenes innsats for familien og hvordan den økonomiske situasjonen til dem begge er. Har ektefellene vært samboere en lang tid før ekteskapsinngåelsen, og den ene har bidratt til å øke den andre parts skjevdelingspost før ekteskapet vil denne unntaksregelen kunne være aktuell.

 

Rett til utvidet skjevdeling

Dersom sterke grunner taler for det kan skjevdelingskravet utvides til å også omfatte verdier som er skapt under ekteskapet. Dette unntaket vil svært sjeldent være aktuelt i praksis, da vurderingen av om det foreligger sterke grunner er svært streng. I praksis er det det for vanskelig å få gjennomslag for en slik form for skjevdeling.

 

Advokathjelp ved spørsmål om skilsmisse?

Kontakt våre familerettsadvokater – les mer her. 

 

Tags: , , , , ,